ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพม.สระแก้ว

 

 

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร. ชานันท์ ประภา
ประธานศูนย์ HCEC ศูนย์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
นายประสาน เลือดทหาร
ประธานศูนย์ HCEC ศูนย์โรงเรียนอรัญประเทศ
นางอัญชลี งามขำ
ผู้จัดการศูนย์ HCEC ศูนย์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
นางพิจักษณา กาวี
ผู้จัดการศูนย์ HCEC ศูนย์โรงเรียนอรัญประเทศ